HÁZIREND -bevezető

 

 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS

 KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIRENDJE

2013.

 

Hatályos: 2013.január 01-től

Készítette: Leskó Ferencné 

                    Igazgató               

 

 

Tartalomjegyzék

 

I.Bevezető rendelkezések....................................................................................................... 3

     Az intézmény adatai............................................................................................................ 4

     Az iskola nagyobb tanulóközösségei................................................................................... 4

II.Jogok és kötelességek......................................................................................................... 4

     Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai...................................................................... 4

     A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai.................................................................. 5

     Napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel rendje........................................... 5

     Jogok és kötelességek……………………………………………………………………..6

     A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések………………………………………………8

     Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai………………………………………………9

     Tanulókra vonatkozó rendelkezések……………………………………………………..11

     Az iskola munkarendje…………………………………………………………………..13

III.Általános működési szabályok………………………………………………………...14

     Az intézmény használati szabályai………………………………………………………14

     Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok……………………………………………..14

     Étkezések rendje………………………………………………………………………….15

     Egészségvédelem…………………………………………………………………………15

     Balesetvédelem…………………………………………………………………………...15

     Vagyonvédelem, kártérítés………………………………………………………………..15

     A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok……………………………………………16

     Egyéb előírások................................................................................................................... 16

     Ellenőrző könyv................................................................................................................... 17

     A hetesek kötelességei......................................................................................................... 17

     Késés................................................................................................................................... 17

     Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek.............................................. 18

     Tanulmányi kötelezettségek................................................................................................ 19

     Jutalmazások…………………………………………………………………………...….19

     A tanuló fegyelmi felelőssége............................................................................................. 20

     Fegyelmező intézkedés........................................................................................................ 21

     Dohányzás büntetése........................................................................................................... 21

     A tanuló munkájának elismerése......................................................................................... 22

     Tanulmányi jegyek............................................................................................................... 22

     Magatartás és szorgalom  jegyek......................................................................................... 23

IV.A térítési díjra vonatkozó szabályok............................................................................... 24

     Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások……………………………   ………24

     Térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok……………………………………………..24

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei............................................ 24

Záró rendelkezések................................................................................................................. 25

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék..................................................................... 25

Mellékletek.............................................................................................................................. 26

     Csengetési rend……………………………………………………………………………26

     Iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje………………………………………27

     Számítógéptermi rend……………………………………...……………………………...28

 

 

„LÉGY VIDÁM, TEDD A JÓT,

A VEREBEK PEDIG HADD CSIRIPELJENEK!”

DON BOSCO

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A Házirendet:

  • az iskola igazgatója készíti el,
  • és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZMK és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

Ezen házirend:

      -  A 2011. évi CXC.törvény a köznevelésről előírásai a házirendről 

      -  A  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról

      - A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

      - a     MKPK OHB Magyar Kateketikai Direktórium

      - továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak.

Az intézmény különböző pályázatokon, a pedagógusok szakmai képzéseken vesznek részt, így szakmai gyakorlatokat, megfigyeléseket végeznek, melyek dokumentálása a követelményeknek megfelelően az információ kommunikációs technikák felhasználásával történik (fényképek, videó részletek),természetesen a személyiségi jogok tiszteletben tartásával.

Az intézménybe való beiratkozás a fentiek elfogadását és szülői hozzájárulást is jelent.

 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről előírásai a házirendről

13. § (1) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

25.§.(2) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá

a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül –a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból,kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel

(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul,a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.

32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:

 f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő,

i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy

c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete,

szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének

és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,

h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat

 

48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére,

a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket

hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

d) a házirend elfogadása előtt

 

58. § (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell.

 

70.§.(2) g) a nevelőtestület dönt a házirend elfogadásáról

 

72. § (5) A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

 

83.§.(2)  i) A fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

 

85. § (1) A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.


1.1. Az Intézmény adatai

 

  • neve:                           Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola
  • Rövid neve:                Apáczai Katolikus Általános Iskola
  • Rövidített neve:         Apáczai Kat. Ált. Isk.
  • székhelye:                   3032 Apc, Fő út 48.
  • (telephelye):               3032 Apc, Fő út 48.
  • alapító szerve:            Egri Főegyházmegye
  • fenntartója:                 Egri Főegyházmegye

 

 

1.2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

  • a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám : 40 %-a.

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.

Lehetővé teszi képviselőinek az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételét.

 

 

0.035 mp