Minőségirányítási Program

 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

 

                                                                                                      Az iskola

vezetői, minden pedagógusa és segítő alkalmazottja közös összefogással

arra  törekszik,

hogy a közoktatási intézmény partnerközpontú szemléletét erősítse,

korrekt, kiszámítható együttműködést alakítva ki a a partnereivel, minden

érdekelt fél megelégedésére.

 

Napjaink kihívásaira csupán magas szintű szakmai felkészültséggel

rendelkező, folyamatos ön-, és továbbképzést vállaló pedagógusok

tudnak megfelelni.

 

Akik hivatásukban elkötelezettek, színvonalas EU –komform oktatással

szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget biztosítanak növendékeiknek,

biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

 

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy  nevelő – oktató munkánk

során az elvárható legmagasabb szakmai színvonalat nyújtsuk.

 

Intézményünk vezetősége elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztés

iránt, ösztönzi a kreativitást, az újszerű problémalátást – problémamegoldást,

valamint az új elgondolásokra való nyitottság képességének kialakítását.

 

A fentiek megvalósulása, fenntartása és folyamatos fejlesztése

eszközeiként intézményünk partneri igényfelmérésen alapuló

fejlesztési rendszert működtet.

 

Igazgató

 

 

 

 

 

 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

Az apci Apáczai Csere János Általános Iskola , mint alapfokú oktatási intézmény elkötelezi magát egy nyitott, családias légkörű iskola működtetése mellett, ahol

gyermekközpontú oktató-nevelő  munka folyik.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy tehetséges tanulóinkat „szárnyaltassuk”, a

szerényebb képességűeket felzárkóztassuk.

Minőségirányítási Rendszer működtetésével biztosítjuk az oktatás és nevelés

magas  színvonalát.

Rendszeres kapcsolatot alakítunk ki partnereinkkel.

A szülőket szövetségesnek tekintjük, hiszen törekvéseink közösek.

Intézményünk legfontosabb alapelvei az alkalmazkodás és a rugalmasság.

Mindannyian azért dolgozunk, hogy tanulóink versenyképes tudással, sikeres emberként

lépjenek ki az életbe.

 

 

 

 

„ Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,

 

s hogy ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk.”

                                                                                  (Madame Curie)

 

 
 

 MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLOK

 


 

 

Pedagógiai célok:

·         Törvényes intézményi működés kialakítása

·         A szakmai színvonal emelése

·         Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció

·         Alapkészségek megalapozása, továbbtanulásra felkészítés

·         Tehetséggondozás

·         A nevelő-oktató munka értékelési rendszerének kialakítása

 

 

Szervezeti célok:

·         Emberi erőforrások fejlesztése

·         Az iskola tanulói kapcsolódjanak be a község életébe

·         A szervezeti kultúra fejlesztése

 

 

Minőségi célok:

·         Partnerközpontú működés kialakítása

 

Az intézmény működésének hosszútávra szóló elvei:

·         Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása határozza meg.

·         Iskolánkban otthonos légkör, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

·         Az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire.

·         Nagy figyelmet fordítunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítására, bővítésére.

·         Testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges nemzedék kinevelését fontos feladatnak tartjuk. Olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni.

·         Diákjaink sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket.

·         Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete legyen.

·         Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, az önkormányzattal és a társintézményekkel.

·         Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett körzeti szintű programokon.

·         Az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások segítik.

·         A szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják.

·         A tehetséges tanulók továbbfejlesztését a szaktárgyi, sport, művészeti versenyeken való megmérettetés segíti. Tanulóinkat felkészítjük, ösztönözzük a versenyeken való részvételre.

·         Minden pedagógus közreműködik a gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában.

·         A tanulókat az iskolai életről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok és osztályfőnökök tájékoztatják.

·         A szülők, pedagógusok együttműködését az alábbi fórumok szolgálják: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, iskolai rendezvények.

·         Partnereink igényének, elégedettségének és elégedetlenségének folyamatos mérésén keresztül törekszünk arra, hogy  az elvárásoknak megfelelő, közkedvelt, elismert intézménnyé váljunk.

·         Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, folyamatosan kísérjék figyelemmel a partneri igényeket, ezek változásait, s munkájuk során igyekezzenek az elvárásoknak megfelelni.

 

 

 

 

 

0.05 mp