TANÉV RENDJE II

Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő u. 48.

 

 

 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜTEMTERVE A 2017/2018. TANÉVRE

                      

 

Ideje: 2017. augusztus 29. 8 óra

Összeállította: Tóth Ferenc intézményvezető

 

Apc

2017.

 

Az iskolánk 2017/2018. tanév mottója:

 

"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást." (Róm 12.10)

 

Az Egri Főegyházmegye éves témája:

„Laudato si’ – I. Egyház és környezetvédelem”

 

 

Előszó

 

Előszóban szeretnék említést tenni az Egri Főegyházmegye által meghatározott 2017/2018. tanév, kiemelt témájáról a teremtésvédelemről. Ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót is küldött a fenntartó, amelyet az éves munkatervünkben rögzítettünk, és beépítettük az ezzel kapcsolatos témanapokat.

 

„Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt azon a tanévnyitón, amelyet augusztus 24-én tartottak az egri bazilikában. A közel 1800 résztvevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte, elmondta, hogy a tanévnyitó kiemelt témája idén a teremtésvédelem lesz.

Ifj. Dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Regionális Környezetvédelmi Központ munkatársa tartott előadást a Teremtésvédelem az egyház tanításában címmel.

Ezt követően Dr. Baritz Sarolta Laura OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszék adjunktusának előadása hangzott el A háromdimenziós gazdaság és az erényetikai paradigma címmel. Ezután Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának előadása következett, melynek címe: „A család Isten terve szerint az élet és a szeretet bensőséges közössége” volt.

A szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. A hagyományoknak megfelelően a „Veni sancte”-vel, azaz a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű énekkel kezdődött az ünnepi liturgia. Közreműködött a Cantus Agriensis Kórus.

Az egri érsek homíliájában hangsúlyozta: tanévnyitónk és az előttünk álló tanév is a teremtésvédelem jegyében zajlik. Vigyázzunk a teremtett világra. Tanítsuk meg diákjainkat is arra, hogy az érték. A víz, a levegő, az állat-, és növényvilág, a fák, szintén Isten alkotásai, aki ránk bízta őket, hogy hajtsuk uralmunk alá, de ne zsákmányoljuk ki őket, hanem vigyázzunk rájuk, mint testvéreinkre, ahogy Szent Ferenc tanítja csodálatos himnuszában…”

 (Forrás: http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/veni-sancte-a-bazilikaban)

 

 

Egy pár gondolat a „Laudato si’” kezdetű enciklika tartalmáról:

„Laudato si’ – I. Egyház és környezetvédelem

2015. június 22. hétfő 12:01 (Forrás: www.magyarkurir.hu)

„Június 18-án a Vatikánban, a szinódusi aulában bemutatták Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű enciklikáját.

A teremtéskor Isten az emberre bízta a világot, hogy „művelje és őrizze” azt (Ter 2,15), s az ő segítségével akarta beteljesíteni a teremtés aktusát: Ádám volt az, aki elnevezte az élőlényeket (vö. Ter 2,19–20). Az ember (héberül: adam) azonban nem valamiféle kívülről vagy felülről a világba küldött uralkodó, hanem maga is része ennek a teremtésnek. Az alkotás hajnalán, a földről felszálló pára által megnedvesített földből (héberül: adamah) lett megalkotva (vö. Ter 2,6–7), teljes közösségben a kozmosszal. Hivatásul kapta a „művelést”, a teremtett szépség kibontakoztatását a munka által (vö. Ter 3,23), hogy a föld termővé legyen. Föld és ember, adamah és adam elválaszthatatlanul egybe tartoznak. Az első nem éri el teljességét a második nélkül, a második értelmetlenné, szó szerint gyökértelenné és élettelenné válik az első nélkül.

A Szentírásnak ez az alapvető meglátása visszhangzik túl a bibliai szöveghelyeken, a keresztény lelkiség megannyi alkotásában, lenyomatában. Mégis azt tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy mintha a keresztény nemzetek, országok lettek volna a kezdetektől fogva az élenjárói a teremtett világ pusztításának, kizsákmányolásának, méltatlan és önző leigázásának. Mintha pont a keresztények felejtették volna el azokat az alapvető igazságokat, amelyeket Isten kinyilatkoztatásának első lapjai olyan egyértelműen elénk tárnak. A „művelés” rablógazdálkodássá, a „megőrzés” minden lelkiismeret-furdalástól mentes profitvadászattá silányodott. Ezen a ponton fájó sebként igazolódik Max Weber híres meglátása a kapitalista gazdasági rendszer és a keresztény, protestáns etika belső összefüggésrendszeréről. Sokáig, túl sokáig tartott, hogy az egyházak és egyházi közösségek ráébredjenek nemcsak a természetvédelem fontosságára, de arra is, hogy mekkora felelősségük van a mai helyzet kialakulásában.

Míg a keresztények késlekedtek, sőt gazdasági, politikai rendszereik világszintű globalizálásával az azokból fakadó problémákat és veszélyeket is globálissá tették, addig más vallási közösségek és világi, világnézeti csoportosulások már jó ideje igyekeztek nyitogatni az emberek szemeit. Egyeseknél épp az ökológia vált spiritualitássá, a természet, a „Földanya” egyféle legnagyobb tisztelettel és szeretettel körülvett „istenné”.

Megfogalmazódtak olyan elgondolások is, amelyek ugyan helyesen ismerték fel az emberi tényező felelősségét és szerepét a bontakozó válságban, ám megoldási javaslataik terén egyenesen „emberellenessé” váltak: nem egyszer mintha a vagy-vagy helyzet nyert volna megfogalmazást az egészséges környezet és az ember viszonyában, s az ember vált volna a legelsőként kiiktatandó „szennyezéssé”.

Ezek a részben jogos, mégsem kielégítő megoldásokat felvető állásfoglalások még inkább sürgetővé tették, hogy a kereszténység visszanyúljon saját lelki s szellemi forrásaihoz, és ne csupán a partvonalról szemlélje a történéseket, néha szlogenszerű javaslatokat is elsütve, hanem váljon aktív szereplővé és inspirációs forrássá a mai világban, ahol oly sok ember érzi át a természet iránti szeretet, felelősség, óvás és gondoskodás alapvető morális kötelezettségének a súlyát. A környezet védelme éppen az a terep, ahol a teremtett világnak és az embernek újra találkoznia kell, lévén hogy az ember is része a „közös otthonnak” – márpedig az ökológia szó pontosan a görög oikosz, lakás, otthon kifejezésből származik. Mit nyújt a keresztény hit? Milyen javaslatot, ajánlatot tud letenni az asztalra? Hogyan tud cselekvő módon hozzájárulni a kialakult, súlyos helyzet orvoslásához? A lehető legaktuálisabbak ezek a kérdések, éppen ezért Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája jókor érkezett, egy olyan embertől, aki latin-amerikaiként sokkal közvetlenebbül és a saját bőrén tapasztalhatta meg az ipari, gazdasági, politikai érdekekből elkövetett környezetrombolás elszomorító következményeit. Az egyház identitásában elengedhetetlen missziós megtérés után (ld. Evangelii gaudium) most elérkezett az egyház szolgálatában és küldetésében elengedhetetlen ökológiai megtérés ideje.”

A munkatervben, ennek megfelelően a fenntartó kérte, hogy rögzítsünk eseményeket, amelyeket megvalósítunk a tanév során. Ennek szívesen eleget téve, a következőkben megjelenik.

Az intézményvezető és helyettesének ügyeleti rendje

 

Az igazgató vagy a helyettese hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 15.00 között az intézményben tartózkodik.

 

 

 

 

Tóth Ferenc

Intézményvezető

 

Vajdáné Hartman Martina

Intézményvezető-helyettes

Hétfő

7.30-16.00

 

Kedd

7.30-16.00

7.30-16.00

Szerda

7.30-16.00

 

Csütörtök

 

7.30-16.00

Péntek

 

7.30-15.00

 

 

 

Szakköreink az Iskolában

 

Csoport neve

összetétele

működésének ideje

irányító pedagógus

Sportkör 1.

alsós lányok

Hétfő 14.30-15.15

Forgács László

Sportkör 2.

alsós fiúk

Hétfő 15.15-16.00

Forgács László

Sportkör 3.

Felsős lányok kézilabda

Kedd 14.30-15.15

Kedd 15.15-16.00

Forgács László

Sportkör 4.

Felsős fiú foci

Csütörtök 14.30-15.15

Csütörtök 15.15-16.00

Forgács László

Magyar előkészítő

8. oszt.

Hétfő 14.30-15.15

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

Magyar korrepetálás

5.7. osztályok

Csütörtök 14.00-15.00

Rádiné Szabó Ildikó

Matematika szakkör

5-6. osztály

Hétfő 13.45-14.30

Bónáné Sztercsik Beáta

Matematika szakkör

8. osztály

Csütörtök 13.45-14.30

Bónáné Sztercsik Beáta

T-Dance társastánc

1-8. oszt.

Csütörtök 14.00-15.00

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

T-Dance néptánc

1-8. oszt.

Péntek 14.00-15.00

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

Énekkar

1-8. oszt.

Kedd 14.00-15.00

Tóth Ferenc

Furulya szakkör

1-4. oszt.

Kedd 14.15-15.15

Mack Andrea

Kézműves szakkör

1-4. oszt.

Csütörtök 14.00-14.45

Pajkosné Petrán Mónika

Mini angol

3-4. oszt

Csütörtök 14.00-14.45

Papp Szilvia

Aerobik EFOP pályázat

3-8. oszt

Kedd 16.00-17.00

Tornacsarnok

Csorba Anett

Aerobik EFOP pályázat

Felnőtt

Kedd 17.00-18.00

Könyvtár

Csorba Anett

 

 

A tanév, a tanítási év rendje

 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el.”

„Forrás: http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/a-2017-18-as-tanev-rendje.html”

 

A lenti időbeosztás a tantestület módosító határozata alapján változhat.

 

Tanév:

2017/2018. tanév

Tanítási év: 

első tanítási napja:

              2017. szeptember 1. (Péntek)

 utolsó tanítási napja:

               2018. június 15. (Péntek).

Tanítási napok száma:

száznyolcvan nap.     

Első félév vége:

 

2018. január 26.

Félévi értesítő küldése:

 

2018. február 2.

 

 

 

 

2. Tanítási szünet a tanítási évben

 

szünet

ideje

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Szünet utáni első tanítási nap

őszi szünet

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig

2017. október 27. (péntek)

2017. november 6. (hétfő).

téli szünet

2017. december 27-től 2018. január 2-ig

2017. december 22. (péntek)

2018. január 3. (szerda).

tavaszi szünet

2018. március 29-től 2018. április 3-ig

2018. március 28. (szerda)

2018. április 4. (szerda).

 

3. Tanítás nélküli munkanapok

 

14/2017. (VI. 14.) 5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

sSor-szám

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők

11.

nevelési értekezlet /

Az új pedagógiai program felülvizsgálata, Az első negyedév értékelés.

Tóth Ferenc

igazgató

2017. november 27.

nevelőtestület

22.

lelki nap /

adventi ünnepkör

Szabó Máté

hittanár

Tóth Ferenc

hittanár

Vajdáné H.M.

katekéta

2016. december 22. péntek

tanulók,

alkalmazottak,

plébános

33.

3 generációs találkozó: lelki nap /(120 fő)

nagyböjt (Rád Találtam)

Szabó Máté

hittanár

Tóth Ferenc

hittanár

Vajdáné H.M.

ketekéta

Egy munkanap áthelyezés: Március 10. szombat helyett

2018. március 24.

szombatra lelkinap

tanulók,

alkalmazottak,

plébános

44.

Katolikus lelkinap: (110 fő)

Szabó Máté hittanár

Tóth Ferenc ig.

Vajdáné Hartman Martina ig. h.

2018. április 21 (Szombat)

Alkamzottak, tanulók, plébános,

45.

DÖK nap /

gyermeknap

Szuhányiné Zs.Zs.

diákönkormányzat

2018.május 25.

péntek

vagy június 1. péntek

tanulók,

alkalmazottak,

plébános

56.

szakmai nap /

zarándoklat

Tóth Ferenc

igazgató,

Vajdáné Hartman Martina

igazgató helyettes

2018. május 28.

hétfő v.

június 4 hétfő

Tanulók

alkalmazottak,

plébános

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 2017/2018. tanév ütemterve, tervezete

/Az iskola vezetősége fenntartja azt a jogot, hogy tanév közben módosulhatnak az időpontok aktuális feladatoknak megfelelően./

AUGUSZTUS

Idő, határidő

Feladat

Felelős

08.21

Alakuló értekezlet

Ig.

08.22-08.23

Javítóvizsgák

Ig.h. Mk.vez. Tantestület

08.24.

Veni Sancte…Eger

Tantestület, Varga József plébános

08.25.

Munkatervek előkészítése

Ig.

Munkaközösség vezetők; DÖK vezető, BECS vezető

08.28.

 Nyári építési és karbantartási munkák ellenőrzése, hiányosságok pótlása, folyosói dekoráció felújítása

ig.

ig.h.

gazdasági vezető

08.29.

Órarend összeállítása

 

Ig.h.

Mk.vez.

08.28.

Munkatervek elkészítése

Ig.,

Mk.vez., DMSP

08.28-09.10.

Tankönyvosztás, utánrendelések

 

Szuhányiné Zsák Zs.

Gazdasági vezető

08.21.

Munkavédelmi előadás

 

 

Laczik Árpád

08.30.

Szerződések, kinevezés-módosítások elkészítése
 

ig.

gazd.vez.

08.29.

Tanévnyitó értekezlet

Munkatervek elfogadása

 

Ig.   Ig.h., Plébános

Mk.vez., DMSP,

Tantestület, ISz, SzM

08.30.

Tanévnyitó ünnepség előkészítése.

 

Ig.h. , Mk.vez.

Varga József plébános

 

 

SZEPTEMBER

Idő, határidő

Feladat

Felelős

09.01.

Tanévnyitó mise, ünnepség

(Veni Sancte)

Ig.h., of.,

Varga József plébános

09.01.

Napközis – és tanulószobai csoport szervezése

Étkezés felmérése

Napközis és tanulószoba vezető nevelő, osztályfőn.,

Gazdasági vezető

09.01.

Balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi ismeretek; házirend ismertetése,

DÖK képviselők megválasztása

 

Of.

09.01.

Beiratkozás a T-Dance művészeti oktatására

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

09.01.-09.08.

Szülői értekezletek megszervezése, SZMK tisztségviselők újítása

 

Of., Ig.

09.01.

Ügyeleti rend kialakítása

 

Mk.vez.

09.01.

Tűz- és bombariadó tervezetének frissítése

 

Forgács László

09.01.

Szakértői Bizottsági szakvéleményeinek áttekintése, fejlesztő csoportok kialakítása

Ig.; ig.h.

Szabó Tímea

Kovács Imréné

10.26.

Népmese napja

Pajkosné P. M.

09.08.

Szentkúti zarándoklat (Pályázat)

ig. h. hittanárok

09. 09.

Szüreti felvonulás – részvétel a községi szintű rendezvényen

(Pályázat)

Ig.

Tantestület

09.09.

Szakkörök szervezése

Of., szakkörvez.

09.15.

Naplók, nyilvántartások megnyitása, anyakönyvek elkészítése

 

Ig., ig.h.,

of. ,csoportvez.

09.15.

Szülő nyilatkozatok ellenőrzése, hiányosságok pótlása,

 

Ig.h., Mk.vez.

09.15.

Bemeneti mérések

Mk. vezetők

09.01-30.

Logopédiai fejlesztésre szoruló tanulók felmérése

 mérése

Tantestület,

logopédus

09.24.

Szent Gellért megemlékezés (Katolikus pedagógusok védőszentje) Templom

Ig.h.

09.29.

Történelmi megemlékezés a pákozdi csata emlékére

(Emléktúra, megemlékezés a keresztnél)

Lászlóné Mohácsi Alexandra

09.23.

Településszépítő nap (Pályázat)  (Takarítási világnap)

Ig. Ig.h. Of.

Közösen Apcért egysület

09.25.

Munkaterv(tantest.által elfogadott) benyújtása a fenntartónak

Ig.

09.28.

Közösségi Fórum (Pályázat) Összevont szülői értekezlet

Ig. Osztályfőnökök

09.28.

  Tantermek, folyosók dekorálásának megújítása

ŐSZ

Of.,

Munkaközösségek

09.28.

Tűz- és bombariadó

 

Forgács László

09.29.

DÖK-vezető választása, tisztújítások

 

Szuhányiné Zsák Zs.-DMSP

09.30.

Statisztikai adatszolgáltatás előkészítése

Osztályfőnökök

09.28.

DÖK alakuló ülés

 

DMSP

Ig.

09.29.

Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése, érvényesíttetése

 

Ig.

tantestület

09.27-09.30.

Hittanos Tábor (Pályázat: Mátraszentimre)

Ig.h.; hittanárok

09.hó

1. évfolyamos tanulók felmérése

Ig.,

Fehér Lászlóné

09. hó

09.hó

SZMK alakuló ülése,

SZMK-elnök választása- munkaterv elfogadása

 

Ig.

ISz. elnöke

09.hó

Iskolaszék alakuló ülése – munkaterv elfogadása

Ig.,

ISZ elnöke

 

 

 

OKTÓBER

Idő, határidő

Feladat

Felelős

10.06.

Megemlékezés az aradi vértanúkról       

6.o.

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

10.07.

Nagymarosi ifjúsági találkozó

Ig.; Ig.h. Hittanárok

10. hó Szerdák

Rózsafüzér imádság (Templom)

hittanárok

10.hó

Tanévnyitó DISCO

8.o.

Lászlóné Mohácsi Alexandra

 

10.11

Őszi hulladék és elektronikai gyűjtés

DMSP

10.10.

1.o. alapkészségek mérése

Fehér Lászlóné

 

10.11.

Fogadóóra

 

Tantestület

10.25.

Anyanyelvi- és nyelvhelyességi vetélkedő /területi/

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna

10.15.

Statisztika továbbítása

Ig.,igh.,

gazdasági vez.-iskolatitkár

10.22.

Nemzeti ünnep- okt. 23.      

7.o.

Rádiné Szabó Ildikó

10.24.

DIFER jelentés

ig.; ig.h.

10.27.

Mindenszentek, halottaknapjáról való megemlékezés

hittanárok

10.hó második fele

Alapítványi SZMK szülői értekezlet

Gellénné Rezsnyák Erika

Ig.

10.hó utolsó harmada

Szülői értekezlet-alapítványi báli előkészületek

Of., SZMK-s szülők

Gelléné Rezsnyák Erika

10.01-31.

Pályaválasztási előkészületek, szülők tájékoztatása

 

Lászlóné Mohácsi Alexandra

10.01-31.

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

10. hó.

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

NOVEMBER

Idő, határidő

Feladat

Felelős

11. hó

Pályaválasztási szülői értekezlet

Of. Lászlóné Mohácsi Alexandra

11.01-23.

Jótékonysági bál előkészítése, koordinálása.

Főpróba

Ig.,

Tantestület

11.21

Minősítési eljárás, óralátogatás

Tóth Ferenc

11.25.

Jótékonysági bál

 

Ig., ig.h., of.

Tantestület,

 

11.27.

Őszi nevelési értekezlet

TN munkanap

Ig.

Tantestület

11.30.

Folyosói dekoráció-tél, karácsony

 

Munkaközösségek

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

DECEMBER

Idő, határidő

Feladat

Felelős

12.01.

1. adventi gyertyagyújtás

osztályfőnökök, hittanárok

Varga József plébános

12.03.

A leendő elsőáldozók, bérmálkozók bemutatása a templomban

katekéták

12.01

DIFER mérés 1. oszt.

Fehér Lászlóné

12.02-06.

A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók szüleinek írásbeli tájékoztatása

 

 Of.

12.08.

Adventi gyertyagyújtás 2.

Varga József plébános, hittanárok

12.06.

Mikulás-alsó-felső tagozaton

Of. munkaközösség vezetők

12.13.

Fogadóóra

Tantestület

12.01-20.

Jelentkezés országos és megyei versenyekre

Tantestület

 

12.08.

Jelentkezés központi írásbeli felvételire

Lászlóné Mohácsi Alexandra

12.10.

Leltározások, szertárak rendezése

 

Gazdasági vez.

Tantestület

12.15.

Adventi gyertyagyújtás 3.

Varga József plébános

hitoktatók

12.15

Adatszolgáltatás kompetencia méréshez

Ig.h.

12. hó

Középiskolai nyílt napok látogatása-8.o.

Lászlóné Mohácsi Alexandra

12.10.

DIFER mérések lezárása          

Fehér Lászlóné

 

12.15.

Adatszolgáltatás a kompetencia méréshez

Ig.h.

 

12.22.

Advent 4. vasárnapja, Lelkinap; TN munkanap

Varga József plébános

hittanárok

12.20.

Lelkidélután, pedagógus agapé

Ig., ig.h.

12.21.

Iskolai karácsony –karácsonyi Karitasz

Forintos” börze – karácsony (ruha, játék, könyv, édesség)

-                                 A Karitasz segítése tartós élelmiszerek vásárlásával

-                     Karácsonyi ajándékozás az osztályoknak

 

Bónáné Sztercsik Beáta

DÖK

 

12.22.

Községi karácsonyi ünnepség

Ig.,
5.o.-Bónáné Sztercsik Beáta

 

 

12.25

Ünnepi Szentmise, karácsonyi ünnepség, pásztorjáték

5.o.-Bónáné Sztercsik Beáta

 

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

 

0.023 mp